Malý rodinný dům - kompletní studie

okres Praha - západ

Rodinný dům - základní studie

okres Praha - východ

Administrativní budova

Sudoměřice u Tábora

Administrativní budova

Sudoměřice u Tábora

Služby

Naše společnost se zabývá návrhy a projektováním novostaveb, rekonstrukcí, přestaveb, přístaveb, nástaveb, půdních vestaveb a passportizací všech druhů pozemních staveb.
Nabízíme komplexní servis zákazníkům od studie, projektové dokumentace, vyřízení správního rozhodnutí až po realizaci.

Návrhy a studie pozemních staveb

Návrh a architektonická studie objektu jsou nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu. Během zpracovávání studie se formuje základní koncepce budoucího objektu, dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další. Zkoumají se podmínky a charakter okolí stavby tak, aby stavba co nejlépe zapadala do svého urbanistického a architektonického prostředí.

Tato fáze je často investory podceňována a při nedůsledném a neodborném návrhu vznikají často architektonicky nekvalitní díla. Dobře provedený návrh a studie je prvním úspěšným krokem ke spokojenému užívání staveb.

Projektová dokumentace

Po dokončení a odsouhlasení studie stavby přichází nařadu zpracování projektové dokumentace v potřebném rozsahu a podrobnosti.
Projektová dokumentace může mít dle typu a rozsahu objektu i několik stupňů, například:

  • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

  • Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

  • Dokumentace skutečného provedení stavby

  • Dokumentace bouracích prací

Projekty rodinných domů, bytových a občanských budov.
Projekty, v současné době velmi žádaných, energeticky úsporných domů (nízkoenergetických, pasivních či nulových).
Rekonstrukce objektů – navržení úprav, projektová dokumentace i s dohledem na realizaci.
Passport objektů – zjednodušená projektová dokumentace stávajícího stavu.

Inženýrské služby

Součástí fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení je rovněž veřejnoprávní projednání, ukončené vydáním příslušného správního rozhodnutí.
Tuto činnost si může obstarat sám klient nebo ji svěřit naší společnosti.

Autorský a stavebně – technický dozor staveb

Při realizaci objektu je velice důle­žitá kon­t­rola prů­běhu stavby samot­nými autory návrhu a pro­jektu. Jako autoři totiž známe pro­jekt neje­n tak, jak je nakres­len na papíře, ale také se všemi sou­vis­lostmi, které se během návrhu a pro­jek­to­vání vyskytly. Důle­žitý je pro nás konečný výsle­dek, jímž je úspěšně dokon­čená stavba, se kte­rou budete spokojeni.

Nabízíme i stavebně – technický dozor staveb. Ohlídáme Vám dodržení technologických postupů a kvalitu prováděných prací, dodržení souladu projektové dokumentace s prováděnou stavbou, správnost použitých materiálů, dodržení rozpočtu stavby a další činnosti, které Vám ušetří náklady i čas.

Další činnosti

3D vizualizace, Energetické posouzení staveb (tepelné ztráty objektu, PENB), Požárně bezpečnostní řešení, Technické zařízení budov.